Hällristning L1943:5211, Gryta 14:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:5211
Foto av Hällristning L1943:5211
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning: I brant sida mot SSÖ av flyttblock, 5x435 m (NV-SÖ) och 3,5 m h. Ytan är 1,45x1,35 m. Ristningen består av 2 skeppoch 6 älvkvarnar. Skeppen är 1,05 och 0,9 m l. Djupt ristade, 0,05-0,1 cm dj. Bägge har bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 5-7 cm diam och 0,05-0,1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gryta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flyttblock. Låg moränförhöjning i lermark. Åkerholme.

8 m V om åkerkant, 3 m NNV om åkerkant (ÖNÖ-VSV) 8 m V 10cg N omåkerknä.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.763126
Longitud: 17.367677
Lämnings-ID: L1943:5211
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 14:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5211