Hällristning L1943:1811, Hagby 78:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Hällristning L1943:1811
Foto av Hällristning L1943:1811
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravfält, 50x40 m (N-S), bestående av 11 fornlämningar. Dessa utgöres av 3 högar, 1 stensättning och 1 stenblock med skeppsristningar och älvkvarnar. Två av högarna belägna i områdets mellerstaresp V del, är 10 m diam, 0,8 m h. Båda ha en mittgrop, 3 m diam,0,3 m dj, resp 4 m diam, 0,7 m dj. Den V högen är anlagd på en bergklack varför den ger ett större intryck. Den tredje högen är 6-7 m diam, 0,6-0,7 m h. Stensättningen med mittstensättning är 11-12 m diam, 0,2-0,4 m h, i mitten stensättning, ca 3 m diam, 0,3m h, med i ytan delvis synliga stenar, 0,4-0,7 m st. Kantkedja 0,1-0,3 m h av 0,4-1 m l stenar. I NÖ delen ett stenblock, 3 m l, 1m synlig br och intill 0,2 m h. De runda fyllda stensättningarnaär 6-10 m diam, 0,2-0,3 m h. Kantkedja av 0,1-0,2 m h och ca 0,3-0,75 m l stenar. I fältets S del en hällristningsyta, 2,3x1,7 mst (NV-SÖ), belägen på ett stenblock 2,5x1,75 m st, intill 1,5 mh. På dess plana, mot SV sluttande översida är 3 skepp och ca 7 älvkvarnar. Skeppen är 2 m l, 0,3 m h, resp 1,5 m l, 0,15 m h (reling) och 0,7 m l och 0,07 m h reling, av 2-3 m br och intill 1 mdj rännor. Älvkvarnarna är 4-6 mcm diam och 0,5-2 cm dj. Övervuxet med lövträd och buskar. De runda stensättningarna var vid inventeringstillfället 1980 svåra att konstatera då området till största delen är övervuxet med lövsly samt belamrat med avverkningsrester. 3 m Ö om hällristningsytan är en skärvstenshög, ca 5 m diamoch 0,5 m h. I SÖ kanten ett stenblock 3,5x2 m st och 1,7 m h. Iytan är enstaka 0,8-1,2 m st stenar samt 0,05-0,1 m st skörbrändastenar. Områdets Ö del är skadad av schaktningar samt påförd medkompost. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hagby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På avsats mot Ö av moränrygg med berg i dagen. Blandskog.

Ristningen: 13 m N 10cg Ö om hörnet av källare.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Hagby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.783476
Longitud: 17.389123
Lämnings-ID: L1943:1811
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 78:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1811