Hällristning L1942:8461, Sparrsätra 4:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:8461
Foto av Hällristning L1942:8461
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,4 m h. Övertorvad med i ytan och kanten enstaka stenar 0,2-0,5 m st. I mitten grop, 2,5 m diam, 0,2 m dj. Beväxt med flera rönnbuskar. 6 m V 30cg S om 1: 2)Hällristning, 15x7 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 5 skepp och ca 54 (eller 62) älvkvarnar. Dessa är fördelade över berghällen enligt ovanstående detaljbeskrivning. 2) Hällristning, skeppsbild, 0,55 ml, samt 2 älavkvarnar 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. 3,65 m Ö 40cgS om 2: 3) Hällristning, skeppsbild, 0,8 m l, 0,4 m S 30cg Ö om 3: 4) Hällristning, skeppsbild, 0,6 m l, 8,5 m Ö 20cg S om nr 4 är: 5) Hällristning, skeppsbild, 0,63 m l, 6 m V 31cg S om 5: 6) Älvkvarnsförekomst, 0,65x0,6 m (Ö-V), i block, 1,6x1,5 m (N-S) och1 m h med ca 10 älvkvarnar 4-7 cm diam, 0,3-2 cm dj. 2,5 m N om6: 7) Älvkvarnsförekomst 1,5x1 m (N-S) i berghäll, bestående av ca 30 älvkvarnar, 4-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj, samt ett par otydliga, rännformiga fördjupningar. Många av älvkvarnarna otydliga.5 m N 44cg Ö om 7: Uppgift om 8) Älvkvarnaar, 8 st. 2-3 cm diam 1-1,5 cm dj. Mosstäckhäll. 1,9 m Ö 10cg S om nr 2 är: 9) Skepp, 0,4 m l, grunt ristat. 10) Från nr 9 räknat är 0,06 m mot SV 1, 0,11 m mot SÖ, 1 älvkvarn, från nr 3 0,4 m ÖNÖ 1, från nr 4 0,6-0,75m mot VSV 3, 2,2-2,5 m ÖNÖ om nr 4 5, älvkvarnar, alla 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Säkerligen fler hällristningar under mossan, som delvis går över några älvkvarnar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sparrsätra socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

1) Krön, 2-5+7-10) V-S-SÖ-sluttande häll 6) Strax S om krön 1-10) av kalbergsklack i odlad del. Hagmark med lövsly.

2) 11 m Ö 15cg N, om bod.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Sparrsätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.703178
Longitud: 17.00393
Lämnings-ID: L1942:8461
Riksantikvarieämbetets ID: Sparrsätra 4:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Sparrsätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8461