Hällristning L1942:5787, Tillinge 167:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:5787
Foto av Hällristning L1942:5787
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

"Stensättning" består helt av odlingssten. Hällristning 4x3,5 m(NÖ-SV) l flyttblock (mått som ovan) och 1-2 m h. Bestående av 1männoskofigur, 1 obestämbar figur och ca 195 älvkvarnar. Människofiguren i (NV hörnet) är 30cm h och starkt fallisk. Den obestämdbara figuren (i SV hörnet) är ca, 27 cm l och 2-10 cm br. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. Ett tiotal är avlånga 12-18x3-10 cm. Ristningarna täcker hela ovansidan av den SÖ sluttande blocket. Rev 1980: Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flyttblock i Ö hörnet av åkerholme.

Omedelbart SV om NV om åkerkanter.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.67975
Longitud: 16.952549
Lämnings-ID: L1942:5787
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 167:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:5787