Hällristning L1942:3591, Litslena 299:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:3591
Foto av Hällristning L1942:3591
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,9x1,6 m (Ö-V) med 2-3 skepp ca 150 älvkvarnar. Flertalet är små och tätt grupperade. Skeppen är 22-25 cm l. Ett har spant- och bemanningsstreck. I mot NNÖ sluttande ovansida av block. Betesmark. 110 m SV om manbyggnaden på Ullstämma 1:3, 1 m VNV om kraftledning, intill och NNV om gärdesgård. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flyttblock i svagt SSÖ-sluttningen av moränhöjd. Betesmark.

1 m VNV om elektrisk kraftledning (NNÖ-SSV) samt intill och NNVom gärdesgård.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.64277
Longitud: 17.260574
Lämnings-ID: L1942:3591
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 299:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3591