Hällristning L1942:3513, Litslena 245:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:3513
Foto av Hällristning L1942:3513
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 10x3 m (N-S) bestående av: 1) Hällristning i isränna (N 18cg V-S 18cg Ö) i östsluttning av bergrygg. Ytan är 2,5x2 m (N-S). Ristningen består av 2 skepp och ca 20 älvkvarnar. Skeppen är 0,60 resp 0,30 m l, tämligen grunt ristade. Älvkvarnarnaär 3-7 cm diam, 0,5-2 cm dj. Från fyra älvkvarnar utgår en ränna. Två av dessa rännor möts i nästa rät vinkel och bildar en T-formad figur. Några älvkvarnar är vittrade. 2,8 m S 40cg V om nr 1:2) Älvkvarnsförekomst i buktig översida av samma bergrygg. Ytan är 0,7-0,4 m (ÖNÖ-SVS). Förekomsten består av ca 7 älvkvarnar, 5-7cm diam, 1-1,5 cm dj. Endast en del av ytan befriad från jord. 2,5 m SSÖ om nr 2: 3) Älvkvarnsförekomst i svag östsluttning av samma bergrygg. Ytan är 55x7 cm (ÖSÖ-VNV). Förekomsten består av 3älvkvarnar 5,5-7 cm diam, 1 cm dj. Endast en del av ytan befriadfrån jord. Ca 1 m SV om nr 1 SSÖ änden är: 4) Älvkvarnsförekomst,i något NÖ sluttande översida av samma häll. Förekomsten bestårav 1 älvkvarn ca 3 cm diam och 1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av samt Ö sluttande bergrygg (NNV-SSÖ), betesmark.

Ca 7 m V 30cg S om åkerkant (NNV-SS). Nr 3 43 m NNV om kraftledning.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.654089
Longitud: 17.281618
Lämnings-ID: L1942:3513
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 245:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3513