Hällristning L1942:3407, Litslena 346:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:3407
Foto av Hällristning L1942:3407
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,35x0,8 m (NNV-SSÖ) med 2 skepp, 1 obestämbar figur och 2 älvkvarnar. Skeppen är 29-36 cm l. Den obestämbara figuren är 50 cm l, möjligen skepp eller djur. Älvkvarnarna är 5 cm diam och 1 cm dj. I mot N sluttande del av större häll i moränbunden betesmark. Se skiss i boken. Ej återfunnen. På besiktningen var ljusförhållandena mycket tåliga. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränmark. Betesmark.

315 m NNV om manbyggnaden på Hällby 3:2, 15 m SSV om åkerhörn och 12 m Ö om gammalt åkerhörn (26 m Ö 10 S om ristn. nr 230)

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.654128
Longitud: 17.277058
Lämnings-ID: L1942:3407
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 346:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3407