Hällristning L1942:3317, Långtora 61:5 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:3317
Foto av Hällristning L1942:3317
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning ca 9x5 m (NNÖ-SSV) innehållande 8 skepp, 1 fotsuleliknande figur, 1 solkorsring försedd med ben och ev. huvud, 1rund nerknackad yta, flera grunda otydbara ristningar samt ca 70älvkvarnar och 8 avlånga fördjupningar. Dessutom finns flera grunda otydbara ristningar. Skeppen är 22-62 cm långa, fotsulan? 18x10 cm , solhjulsgubben 40 cm hög. Den nedknackade ytan 12 cm diam.Älvkvarnarna 4-15 cm diam och 0,5-5 cm djupa. De avlånga fördjupningarna (4-8)-(18-8) cm och 0,5-2 cm djupa ristningarna är mycket grunda. Ristningen är belägen på toppen och nordöstra sluttningen av häll. Figurristningarna är belägna på kanterna och i bottenav en djup isränna. Se skiss i boken. 9 m NÖ om nr 1: 2) Hällristning 2,2-2,0 (NNV-SSÖ) innehållande 1 skepp och 21 älvkvarnar. Skeppet är 36 cm långt (Ö-V) Älvkvarnarna är 3-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm djupa. 10 av älvkvarnarna bildar en 0,5 m lång rad (NNV-SSÖ). Två av de största älvkvarnarna är sammanbundna med en ränna3 cm lång och 0,5 cm djup. Se skiss i boken. Väster om skeppet en7 cm lång knackad linje. Ristningen belägen på en låg norrsluttande häll i markytan. 5,5 m ÖNÖ om 2: 3) Hällristning 1,2-0,5 m (NNV-SSÖ) Innehållande 3 skepp 45-53 cm långa. Skeppen är tämligendjupt ristade. På västligaste kanten av större norrsluttande häll. Se skiss i boken. 3,5 m ö om 3: 4) Älvkvarnsförekomst, 4x2 m (VNV-ÖSÖ) innehållande 11 älvkvarnar 3-5 cm diam 0,5-1 cm djupa. 2älvkvarnar är sammanbundna med en ränna 3 cm lång 2 cm bred. Älvkvarnarna är belägna på övre delan av en större norrsluttande häll. 11 m VNV om 1: 5) Hällristning 0,8x0,4 m (N-S). Innehållande i1 skepp, 2 fotsulor, 1 ring, 1 obestämd figur, 1 älvkvarn. Skeppet är 46 cm långt med 8 beningsteck varav en tydlig lurblåsare. Fotsulorna är 19x9 och 17x8 cm. Ringen är 7 cm i diam. Den obestämda figuren är 16x7 cm. Älvkvarnen är 4 cm diam och 0,5 cm djup. Ristningen är belägen på en låg västsluttande häll i markytan. Se skiss i boken. 5 m N om 5: 6) Älvkvarnsförekomst innehållande 3 älvkvarnar 3-4 cm i diam och 0,5-1 cm djupa belägna på brant nordvästsluttning av större häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Långtora socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Större åkerholme med lövträd.

18 m NV om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.706896
Longitud: 17.136464
Lämnings-ID: L1942:3317
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 61:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3317