Hällristning L1942:3292, Litslena 230:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:3292
Foto av Hällristning L1942:3292
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i välv översida och slutnning mot Ö-N av fast häll.Ytan är 3,10x2,5 m (N-S). Ristningen består av 11 skepp, 2 figurer av koncentriska cirklar (den ena har 3 cirklar, den andra 2 cirklar), 1 trädfigur, stående i ett skepp och ca 7 älvkvarnar. Skeppen är 0,35-0,80 m l. Grunt till tämligen djupt ristade. Figurerna av koncentriska cirklar är 0,16 resp 0,12 cm diam. Tämligen djupt ristad. Älvkvarnarna är 9-11 cm diam, 0,5-4 cm dj. Ristningenhittad i oktober, 1925 av Valter Eriksson, Hällby. Hemmanets ägare, där ristningen är belägen, hr Gottfried Eriksson, meddelade att hans fader för omkring 50 år sedan i en åker alldeles invid ristningen funnit ett svärdshandtag. (ATA Dnr 3149/25.) Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Väld häll i NNV kanten av bergområde med moränavlagringar. Betesmark.

14 m SSV om åkerkant, 14 m SÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.654171
Longitud: 17.276567
Lämnings-ID: L1942:3292
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 230:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3292