Hällristning L1942:2921, Litslena 242:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:2921
Foto av Hällristning L1942:2921
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 10x5 m (NNÖ-SSV) bestående av: 1) Hällristning i ojämn, sprucken översida och svag nordsluttning av tämligen hög berghäll med isrännor (N 15cg V-S 15cg Ö). Ytan är 4,25x3,80 m (NNV-SSÖ). Ristningen består av 2 skepp (ett osäkert), ca 8 fotsulor och ca 100 älvkvarnar. Skeppen är 0,5 resp 0,25 m l. De större skeppet är tämligen djupt, det mindre grunt ristat. Fotsulorna är 0,18-0,26 m l, tämligen grunt ristade. Älvkvarna är 3-4 cm diam, 0,5-0,25 cm dj. 3 m SV om nr 1: 2) Hällristning i stark SSV sluttning av samma häll. Ytan är 1,45x0,5 m (NV-SÖ). Ristningen består av ca 4 skepp och 1 älvkvarn. Skeppen är 0,2-0,7 m l, tämlingen grunt till tämligen djupt ristade. Älvkvarnen är ca 4 cm diam, 0,5cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hög berghäll i svag moränhöjd. Betesmark.

90 m VSV om väg, 15 m S 16cg om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.6535
Longitud: 17.284664
Lämnings-ID: L1942:2921
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 242:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2921