Hällristning L1942:2873, Litslena 240:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:2873
Foto av Hällristning L1942:2873
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i buktig, sprucken översida och nordöstsluttning av berg. Ytan är 6,50x4 m (N-S). Ristningen består av ca 9 skepp och ca 30 älvkvarnar. Skeppen är 0,20-0,30 m l. Grunt ristade. Älvkvarnarna är 3-8 cm diam, 0,5-2 cm dj. Älvkvarnarna är förenade med en 0,1 m l ränna. Vid besiktningen var större delen av hällristningen täckt med ett ca 10 cm tj lager av mossa och jord. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av bergrygg (NÖ-SV), åkerholme.

80 m ÖSÖ om körväg, 20 m V om åkerkant, 10 SV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.650457
Longitud: 17.286887
Lämnings-ID: L1942:2873
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 240:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2873