Hällristning L1942:2868, Litslena 301:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:2868
Foto av Hällristning L1942:2868
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5,8x3,8 m (NNÖ-SSV) med 4 skepp, ca 60 älvkvarnaroch 1 avlång försänkning. Skeppen är 67-205 cm l, djupt ristade.Älvkvarnarna är 3,5-9 cm diam och 0,5 cm dj. I ovansidan och motNV sluttande del av låg granithäll. Åkerholme. 420 m SSÖ om manbyggnaden på Sneby 3:2 och 100 m N om landsväg. 11H3f. Endast en del av hällristningen besiktigad. Odlingssten upplagda runt omkringhällen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-sluttande berghäll med jordavlagringar. Åkerholme.

1 m S om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.657384
Longitud: 17.201497
Lämnings-ID: L1942:2868
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 301:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2868