Hällristning L1942:1794, Litslena 194:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:1794
Foto av Hällristning L1942:1794
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 12,6x5,5 m (ÖNÖ-VSV) med ca 8 skepp, 2 fotsulor, 1ringkors, ca 200 älvkvarnar och ca 5 avlånga fördjupningar. Skeppen är 30-93 cm l. Ett ormerat med korsande spantstreck. 2 fragmentariska. Fotsulorna är 23-25 cm l. Ringkorset är 12 cm diam. Från detsamma utgår några obestämbara linjer. Älvkvarnarna är 3-11 cm diam och 0,5-3,5 cm dj. Några är ovala. 2 par är förenade med ränna. De avlånga fördjupningarna är 13x5-31x5 cm och 1,5-2 cm dj.Den största är ormlik. I svagt välvd översida av mot N sluttandehäll. Östra delen av hällen är till största delen täckt av odlingssten. Betesmark. 170 m V om manbyggnaden på Ullstämma 1:3, 17 mS om åker och 10 m S om sämre brukningsväg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön samt V- och ÖSÖ-sluttande berg i dagen, moränbacke. Betesmark.

1) 17 m S om åkerkant, 19 m Ö om åkerkant, 10 m S om sämre brukningsväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.643515
Longitud: 17.259
Lämnings-ID: L1942:1794
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 194:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1794