Hällristning L1941:9501, Övergran 42:2 i Håbo, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:9501
Foto av Hällristning L1941:9501
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravfält, (120x69 m (N-S), bestående av ca 25 fornlämn. Dessa utgöres av runda, stensättningar, 5-15 m diam, 0,1-0,6 m h.Övertor vade, med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,5 m st. Någrastensättning ar har insänkningar i mitten, 0,75-1 m diam, 0,1 mdj. Denna stensättn. är den största på grvf. och har ettdominerande krönläge. Grvf. delvis glest, speciellt i den NVdelen där lövsly och tuvbildning försvårar besiktning. Enstensät tning har en grop i mitten, 3 m diam, 1 m dj. Dennastensättn är den största på grvf och har ett dominerandekrönläge. Grvf delvis glest, speciellt i den NV delen där lövslyoch tuvbildning försv årar besiktning. Andra stensättningar äryt- eller kantskadade. Ö ver några stensättningar i NV delen avgravfältet går en sämrebrukningsvägGravfältet är beväxt med barr- och lövträd samt buskar.Inom gravfältet och 10 m SSV om centrum av den störstastensättningen och ca 40 m ÖNÖ om vägkorsning är:2) Hällristning, 0.6 x 0.2 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 45cm l. 2 m NNÖ om nr 2 är:3) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, 4 cm diam och 0.5cm dj. 14 m N om nr 2 är:4) Älvkvarnsförekomst, 0.9 x 0.5 m (NÖ-SV), bestående av 5älvkvarnar, 3 - 8 cm diam och 0.5 - 2 cm dj. ÖNÖ om nr 4 är:5) Hällristningar, 1.5 x 0.4 m (ÖNÖ-VSV) bestående av skepp och 1älvkvarn (eller avlång fördjupning). Skeppen är 50, 42 resp. 30cm l. Älvkvarnen är oval, 8 x 5 cm st och 1 cm dj. 2 m NÖ om nr5 är:6) Hällristning, 2 x 0.8 m (Ö-V), bestående av 1 cirkelfigur, 1obestämbar figur och 7 älvkvarnar. Cirkelfiguren är 12 cm diam.Den obestämbara figuren är 15 x 10 cm. Älvkvarnarna är 4 - 5 cmdiam och 0.5 - 1 cm dj, 4 av dessa är svagt ovala. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moräntäckt bergshöjd. Hagmark.

Gränsar i V mot väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614101
Longitud: 17.472147
Lämnings-ID: L1941:9501
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 42:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9501