Hällristning L1941:7771, Vårfrukyrka 182:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7771
Foto av Hällristning L1941:7771
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 9,4x6,2 m (N-S) med ca 15 skepp, 2 djurfigurer, 2fotsulor och ca 55 älvkvarnar. Skeppen är 19-58 cm, flertalet försänkta med låga skrov. Några otydliga. Djurfigurerna är 35 och 33cm l, stående i par med sammanbindningslinje mellan huvudena. Den ena fotsulan är 27 cm l, den andra skadad. Älvkvarnarna är 3-8cm diam och 0,5-2 cm dj. I översida av mot N svagt sluttande avvittrad häll. 3,9 m NNV om 1: 2) Älvkvarnsförekomst 0,96x0,10 m, med 3 älvkvarnar. I samma häll. Betesmar. 130 m ÖNÖ om manbyggnadenpå Gånsta 2:1,50 m Ö om fd väg och 3 m V om betesåker. 11H2e Ek.Hällen var 1980 ställvis vittrad samt delvis täckt av begynnandeövermossning och övertorvning, varför endast spisdolk figurer och älvkvarnar kunde ses. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och kant (slänt) av långsmal häll (NNV-SSÖ) i N delen av flack moränplatå mellan dalgångar. Åkerholme.

3 m VSV resp 8 m om åkerkanter.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613565
Longitud: 17.12319
Lämnings-ID: L1941:7771
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 182:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7771