Hällristning L1941:7558, Vårfrukyrka 240:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7558
Foto av Hällristning L1941:7558
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1,1x0,26 m (SÖ-NV) med 2 djurfigurer, försänkta, 21 och 27 cm l, varav den ena ofullständig, samt 1 älvkvarn (?), 4,5 cm diam och 1,5 cm dj. Röd färg har i sen tid kluddats påhällen.7-8 m S om nr 1 är: 2) Stensträng?, ca 25 m l (Ö 40cg N-V40cg S), i SV bestående av en flerradig enkelskiktad sträng som imellersta delen övergår i en dubbelradig för att i NÖ avslutas ien enkelradig sträng, av 0,5-0,9 m st block, av vilka en del ärställda. I SV ett flyttblock, 4 m st. Skäres av gränsstaket, vilket också bitvis har låg stenmur i botten. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg häll mot SV på VNV sidan av bergplatå mellan dalgångar. Hagmark.

420 m NÖ om manbyggnaden till Gånsta 7:2, 11 m SV om ägogräns och 4,5 m SÖ om väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614212
Longitud: 17.126786
Lämnings-ID: L1941:7558
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 240:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7558