Hällristning L1941:7503, Vårfrukyrka 194:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7503
Foto av Hällristning L1941:7503
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1,85x1,5 m (NÖ-SV) med 4 skepp, 37-57 cm l. Dessutom finns några grunda linjer, möjligen utkast till ytterligare2 skepp. En båglinje övertäcks av kantsten i röse. I plan översida av bergrygg, omedelbart NV om kant av röse. 7,5 m Ö om 1: 2) Hällristning, 1,65x0,9 m (N-S) med 1 skepp, 2 fotsulepar och 3 älvkvarnar. Skeppet är 35cm l, otydligt och grunt ristat. Fotsuleparen är 25x26 cm l, otydliga och fragmentariska. 2,7 m SSÖ om 2:: 3) Älvkvarnsförekomt 1,6x0,7 m (N-S) med 10 älvkvarnar. I en annandel av samma häll som föregående. Skogsmark. 160 m NNV om manbyggnaden på Gånsta 11:1 och 40 m NV om åker. 11H2f EK 1.10 1928. Endel slålgropar och antydning till skepp kunde iakttagas 1980 mitt på dagen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.618243
Longitud: 17.13522
Lämnings-ID: L1941:7503
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 194:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7503