Hällristning L1941:7492, Vårfrukyrka 180:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7492
Foto av Hällristning L1941:7492
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 11x5 m (N-S) med ca 15 skepp, 9 fjurfigurer, 1 fotsula och ca 40 älvkvarnar. Skeppen är 40-90 cm l, flertaletförs änkta med låga skrov, djupt ristade. Djurfigurerna är 15-43cm l, ordnade i rad. Fotsulan är 16 cm l. Älvkvarnarna är 5-15cm diam och 1-4 cm dj. Två är förenade. I mot V-NV sluttande delav större, starkt brandskadad och vittrad häll. Gårdsplan. 40 mÖNÖ om m anbyggnaden på Gånsta 7:2 och 18 m SSÖ om lada. 11H2eEK 1922. Re v. inv:n 1980 kunde flertalet figurer och älvkvarnarses. Särskilt de senare är djupt huggna. Ett tiotal sågs i N,över 10 i S, f lera skepp i V. I SV kanten är 1 slipyta, 1 xälvkvarn, 4 cm diam och 0.5 cm dj. Denna har ej slipad botten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-slänt av markant bergklack på S delen av höjdplatå mellandalgångar. Gårdstomt.

2-3 m Ö om brukningsväg, 6 m NÖ om NV utfarten och 14 m Ö 40cg Som uthus (SÖ knuten).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.611799
Longitud: 17.122097
Lämnings-ID: L1941:7492
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 180:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7492