Hällristning L1941:7340, Vårfrukyrka 205:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7340
Foto av Hällristning L1941:7340
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 4,3x1,4 m (Ö-V) med 2 skepp och ca 30 älvkvarnar. Det ena skeppet är 50 cm l, djupt ristat. Det andra är 15 cml , försänkt. Dessutom finns en fotsuleliknande figur. I mot NVmyc ket svagt sluttande, tämligen plan häll. 3 m N om 1: 2)Älvkvarns förekomst, 2,1x1,85 m (N-S) med ca 20 älvkvarnar och 5avlånga fö rdjupningar. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-2cm dj. 6 älvk varnar hänger samman i 3 par. De avlångafördjupningarna är 12x5- 33x20 cm och 1-3,5 cm dj. 3försänkningar, varav 1 något böjd, är förenade. I mot Nsluttande repig och vittrad del av samma häll, delvis under Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-NV-sluttning av låg berghäll intill och SSÖ om odlad sänka.Skogsmark. Hagmark.

1) 15 m SSÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.622076
Longitud: 17.138336
Lämnings-ID: L1941:7340
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 205:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7340