Hällristning L1941:7326, Vårfrukyrka 193:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7326
Foto av Hällristning L1941:7326
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 2,4x1,2 m (Ö-V) med 1 skepp, 6 fotsulor, 2 ringkors, 1 oval ring (fotsula?), 2 obestämbara figurer och 3 älvkvarnar. Skeppet är 25 cm l. Fotsulorna är 18-25 cm l, försänkta, djupt ristade och välformade. Ringkorsen är 12 cm diam. Den ovala ringen är 26x14 cm. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 1-1,5 cm dj. Imot N svagt sluttande, brandskadad del av bergrygg. Övermossad. 10 m ÖNÖ om 1: 2) Älvkvarnsförekomst 0,7x0,4 m (N-S) med 4 älvkvarnar 2 älvkvarnar är ovala, 7x5 och 10x5 cm. I mot NÖ sluttande del av samma bregrygg. Övermossad. 30 m VSV om 1 och 1 m Ö om ägogränsen mot Gånsta 7:2. 3) Älvkvarnsförekomst 1,9x0,3 m (NV-SÖ) med7 älvkvarnar. 2 är förenade. I mot NV sluttande häll. Större moränbunden åkerholme. 180 m SSÖ-S om manbyggnaden på Gånsta 8:1 och7 m S om åker. 11H2e EK 28.5 1926. Se bild i boken! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N och NV kanten av moränhöjd mellan sidodalgångar. Skogsdunge, åkerholme.

1) 7 m SSÖ om åker och 15 m SV om dito.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61311
Longitud: 17.129324
Lämnings-ID: L1941:7326
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 193:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7326