Hällristning L1941:7256, Vårfrukyrka 204:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7256
Foto av Hällristning L1941:7256
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning,... saknas beskrivning...8 älvkvarnar. Skeppen är 30 och 52 cm l. Ringkorset är 23x21 cm. 6 älvkvarnar är ordnade i liten grupp. I ovansida och mot Ö sluttande häll. Delvis övermossad. Ej återfunnen 1980. 2) Älvkvarnsförekomst, med ca 10 älvkvarnar. I häll. 1980 sågs 7 st. 4 m SSV om nr 2 och nedanför den låga bergkanten är en hälliknande jordfast sten, 1,5x1,25 m och 0,3 m tj, till synes utan gropar. 8 m V-VNV om 1: 3) Hällristning med 1 skepp, 78 cm l. Ej återf 1980 trotsavtorvning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hällar på SV kanten av bergplatå NV om dalgång. Hagmark.

1) 6 m V om socken- och ägogräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.62032
Longitud: 17.138683
Lämnings-ID: L1941:7256
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 204:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7256