Hällristning L1941:7082, Vårfrukyrka 201:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7082
Foto av Hällristning L1941:7082
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3x1,7 m (Ö-V) med 2 skepp och ca 25 älvkvarnar. Skeppen är 44 och 74 cm l, det ena starkt vittrat. Älvkvarnarna är4-14 cm diam och 0,5-2 cm dj. Av de större är några närmast ovala. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö delen av låg bergrygg i NV delen av dalgång. Hagmark.

260 m NNÖ-N om manbyggnaden till Gånsta 11:1, 12 m V om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.619276
Longitud: 17.137422
Lämnings-ID: L1941:7082
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 201:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7082