Hällristning L1941:7071, Vårfrukyrka 234:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7071
Foto av Hällristning L1941:7071
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 4x1,2 m (ÖNÖ-VSV) med 3 fotsular, 1 fotsuleparoch ca 12 älvkvarnar. Fotsulorna med fotsuleparet är 21-21 cm l,konturristade. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I krön av låg, ojämn häll. Ca 25 m V-SV om ristningen finns en numera helt dold älvkvarnsförekomst. 1980 var hällen delvis täckt medjord och grus samt beväxt med lavar och mossa. Intet gick att se.25 m V-VSV om 1 är: 2) Övertäckt älvkvarnsförekomst enl tidigaredokumentation. Ej heller återfunnen 1980. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment- och gräsmark. Körn av låg bergplatå med moränavlagringar NÖ om vid dalgång. Åkerholme.

13 m NV åkerkant (NÖ-SV).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.610539
Longitud: 17.128344
Lämnings-ID: L1941:7071
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 234:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7071