Hällristning L1941:7024, Vårfrukyrka 285:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7024
Foto av Hällristning L1941:7024
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 10x2-5 m (N-S), bestående av 1 skepp?, 1 djurliknande figur?, 1 fotsuleliknande fördjupning, ca 25 älvkvarnar och ett antal avlånga och oregelbundna fördjupningar, de flesta troligen naturliga. Skeppet och den djurliknande figuren kunde ej återfinnas vid inv. tillfället. Den fotsuleliknande fördjupningenär belägen i S. Den är 30x7-14 cm (Ö-V) och intill 7 cm dj. Älvkvarnarna är 5-14 cm diam och 0,5-4 cm dj. De flesta är vittrade, några kantiga i formen. Intill och SÖ om nr 1 är 2) Stensättning,rund, 4 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar,0,2-0,6 m st. I Ö kanten ett par 0,8-1 m st block. I mitten grop, 2 m diam och 0,2 m dj. Snår av smårönnar samt ett par löv- ochenbuskar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av liten kal bergsklack, beväxt med blandskogsdunge, i svagt NV-sluttande åker.

200 m NNV om manbyggnaden Bromsbo vid V kanten av "stensättning". 2) 8 m V och N om åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.679497
Longitud: 17.091321
Lämnings-ID: L1941:7024
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 285:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7024