Hällristning L1941:6997, Vårfrukyrka 241:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6997
Foto av Hällristning L1941:6997
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 4,25x3,4 m (NV-SÖ) med ca 6 skepp, 32-63 cm l.Dessutom finns några obestämbara linjer och 1 osäker älvkvarn. Iöversidan och mot SÖ sluttande del a låg häll. 13 m VSV om 1: 2)Hällristning, 1,2x0,2 m (Ö-V) med 2 skepp, 32 och 40 cm l, mycketgrunt ristade. I låg häll. Endast lägeskoll medhunnen. Nr 2 täcks av mossa och lavar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låga hällar i moränmark SSÖ om sidodalgång. Hagmark.

360 m SSÖ om manbyggnaden till Gånsta 10:1, 20 m NV om väg 11 mVNV om transformator.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615135
Longitud: 17.128024
Lämnings-ID: L1941:6997
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 241:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6997