Hällristning L1941:6982, Vårfrukyrka 284:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6982
Foto av Hällristning L1941:6982
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning bestående av 2 koncentriska cirkelfigurer, 1 cirkel med inskriven älvkvarn, 3 "fotsulor". På samma häll finns ca20 älvkvarnar. Plan berghäll. De upptäkta älvkvarnarna (1980) är3-11 cm diam och 0,5-2,5 cm dj, belägna inom ett 3x2 m st område(NV-SÖ). 1 fotsula eller avlång djupning är 15x5 cm och är upphuggen mellan två älvkvarnar. 3 m SV om 1 och på frilagd häll är enmöjligen naturlig grop. 1,25 m SSÖ om 1 i samma häll men på den brant sluttande S kanten finns 2) Hällristning med minst 6 årtulls- eller tjurhuvudliknande figurer, i allmänhet djupt ristade, samt ca 20 älvkvarnar och ett antal ovala eller oregelbundna urgröpningar. Älvkvarnar och 3-4 "tjurhuvuden" kunde ses 1980. Ytan är 3m l (Ö-V och 1 m h. Denna del av hällen sluttar starkt åt S. 12-25 m NV och VNV om 1 i häll som till stor del ligger under uthusbyggnad och S och V om denna byggnad finns: 3) Hällristning med 3skepp. 3 "fotsulor", 2 ringar, 4 obestämbara figurer samt ca 70älvkvarnar och urgröpningar. Ristningsytan är minst 9x6 m (NV-SÖ), svagt VSV-sluttande i "vågor". Fotsulor och ett antal älvkvarnar konstaterade 1980, varav en 25 cm diam (under huset). Övriga är4-8 cm diam och 0,5-3 cm dj. Dåliga ljusförhållanden samt tjäleoch frostbeläggning försvårade granskningen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vittrande hällar på krön av åkerholme i Ö delen av odlad dal. Tomtmark.

Nr 3) Under bod. Nr 284:1) finns omkring 8 m VNV om manbyggnadenBromsbo.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.677616
Longitud: 17.092485
Lämnings-ID: L1941:6982
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 284:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6982