Hällristning L1941:6976, Vårfrukyrka 188:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6976
Foto av Hällristning L1941:6976
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 3,4x1,4 m (Ö-V) med en mantelfigur, 1 skepp, 1oval ring, 1 rundoval fördjupning, 2 älvkvarnar samt några grundalinjer, möjligen ofullständiga skepp. mantelfiguren är 1,9x0,95m (Ö-V). Skeppet är 22 cm l, försänkt. Den ovala ringen är 24x20cm. Den rundovla fördjupningen är 27x19 cm och 2 cm dj. I övre delen av liten bergrygg. 4,7 m NNV om 1: 2) Älvkvarn?, 5 cm diam och 0,5 cm dj. 0,8 m åt V är en bågformig linje. I mot N sluttandedel av häll. 2,6 m ÖSÖ om 2: 3) Älvkvarnsförekomst 0,68x0,15 m (N-S) med 4 älvkvarnar. I mot NÖ sluttande del av hällen. 5,5 m ÖSÖ-SÖ om 3: 4) Älvkvarnsförekomst 1,65x0,25 m (N-S) med 3 älvkvarnar, 5-8 cm diam och 1 cm dj. I mot Ö sluttande del av hällen. Hagmark, 85 m SV om manbyggnaden på Gånsta 8:1 50 m SÖ om väg och 25m SV om trädgårdshörn. 11H2e EK 14.6 1927. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På den N-sluttande häll i NNÖ kanten av bergsplatå mellan omgivande odlade dalgångar. Hagmark. Skogsmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61412
Longitud: 17.127766
Lämnings-ID: L1941:6976
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 188:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6976