Hällristning L1941:6862, Vårfrukyrka 184:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6862
Foto av Hällristning L1941:6862
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2.9x1,5 m (Ö-V) med 1 ring och ca 12 älvkvarnar. Ringen är 11 cm diam och försedd med "ben". Grunt ristad. I mitSV sluttande del av flack bergrygg. 2 m Ö-ÖNÖ om 1: 2)Älvkvarnsför ekomst 2.4x1.2 m (Ö-V) med 5 älvkvarnar. På hällenär dessutom några linjer, varav 2 sannolikt utgör skepp. I motSV sluttande del av samma bergrygg. 10.5 m ÖNÖ om 2: 3)Hällristning, 0.50x0.50 m med 2 skipp och 1 älvkvarn. Skeppen är32-33 cm l, försänkta. Äl vkvarnen är 5 cm diam och 0,5 cm dj. Ihäll. 6 m NÖ om 3: 4) Häll ristning? med 1 fotsula, osäker, 21cm l. I häll. Betesmark. 360 m NÖ om manbyggnaden på Gånsta7:2.40 m SÖ om väg och 5 m ÖNÖ om landsväg. 11H2e EK 3.9 1925,14.10 1928. Älvkvarnarna finns 5 m Ö NÖ landsväg i slätSV-sluttande häll. Obs! se beskr. i inv. bok f rån 1969 av Å.framkom vid utredning och schaktövervakning 1988. (A1 och A2 irapporten). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV delen av bergplatå med moränavlagringar på NÖ sidan av vid dalgång. Hagmark.

1) 5 m NÖ om landsväg, S-kanten av berghäll.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613543
Longitud: 17.126163
Lämnings-ID: L1941:6862
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 184:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6862