Hällristning L1941:6849, Vårfrukyrka 98:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6849
Foto av Hällristning L1941:6849
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 5,5x5,3 m (N-S) med 5 skepp, 2 fotsulor, 1 yxfigur, 1 ringkors, ca 30 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Skeppen är 45-65 cm l, 1 är försänkt. Fotsulorna är 23-25 cm l, parställda. Yxfiguren är 33 cm l. Ringkorset är 16 cm diam. Fördjupningen är 25 cm l. I översida av tämligen hög, ryggad och repad häll.5,5 m SÖ om 1: 2) Älvkarnsförekomst, 2,25x0,65 m (Ö-V) med 12 älvkvarnar, 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. I plan översida av låg, repig häll. Betesmark. 560 m NNV-N om manbyggnaden på Gånsta 2:1 och 13 m SÖ om åker. Ek 26.7 1927. Hällytorna identifierade men endast ett par älvkvarnar kunde nu konstateras i den av delvis kraftig mossa och lavar täckta hällarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hällar på N delen av liten berghöjd med moränavlagringar på NÖ sidan av vid dalgång. Åkerholme.

1) 13 m SÖ om resp 15 m VSV om åkerkanter.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617883
Longitud: 17.118924
Lämnings-ID: L1941:6849
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 98:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6849