Hällristning L1941:6828, Vårfrukyrka 14:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6828
Foto av Hällristning L1941:6828
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, skepp, 80x25 cm, med djupa, tygliga konturer. 45 cm under skeppet en 47 cm lång figur. Ovanför det stora skeppetytterligare ett skepp, otydligare, 45x10 cm. Några linjer osäkra. Runtom ristningarna: 2) Älvkvarnar, ca 20, 3,5-8 cm diam, 0,7-1,8 cm dj. Senare ristningar av namn och datum finns på hällen. Hela fornlämningsytan 7x3 m. Den Carl Träff, snickare, som ristat sitt namn i hällen, har också mejslat i skeppsristningen för att göra den tydligare. Han hade trott att det var en ristning av en krona från något kungabesök. Hällristningsytan är 14x7 m (N-S) medtydliga älvkvarnsgrupper både i N och S kanten. I hällens S-spets är även en: 3) Sentida ristning:"C A Träff den 25/6 1818"Bokstäver och siffror är 12-30 cm h. Ristningen sluttarbrant mot SV. Lågt på hällens NV del är en triangel ristad, med 12 cm l sidor. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme. Bergklack i svagt VSV-sluttande åker, i NÖ kanten avodlad dal. Hagmark (åkerholme).

7 m ÖSÖ om landsväg (NNV-SSÖ) och 8 m SV om åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.694975
Longitud: 17.060914
Lämnings-ID: L1941:6828
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 14:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6828