Hällristning L1941:6787, Vårfrukyrka 226:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6787
Foto av Hällristning L1941:6787
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Övertäckt hällristning, 6,3x3 m (N-S) med 5 skepp, 1 fotsula och170 älvkvarnar. Skeppen är 31-59 cm l. Fotsulan är 26 cm l. Älvkvarnarna är 3-15 cm diam och 0,5-5 cm dj. Flera av älvkvarnarna är förbundna med rännor. 4 älvkvarnar finns i en rektangulär försänkning, 18x25 cm och 1,5 cm dj. Vid 1980 års rev inv var hela hällen utom i N spetsen helt övertäckt med sentida röjningsten samtymnig gräs och buskvegetation, varför inga ristningar kunde ses. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krönet, NÖ och SV sidorna av låg bergrygg i odlad dalgång. Åkerholme.

30 m V 20cg S om kraftledningsstolpe, 125 m SSÖ om brukningsväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613791
Longitud: 17.104466
Lämnings-ID: L1941:6787
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 226:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6787