Hällristning L1941:6785, Villberga 51:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6785
Foto av Hällristning L1941:6785
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde bestående av 3 hällristningsytor på samma berghäll, och med gemensam kartmarkering;
1) Hällristning, 12 x 6 m (ÖNÖ-VSV) bestående av ca 20 skeppsfigurer, 2 fotsulor, 1 ringfigur, 1 båglinje, 16 ovala fördjupningar, 110 älvkvarnar och 1 oregelbunden fördjupning. Skeppen är 22 - 138 cm l, de större tämligen djupt ristade. Ovanför det största skeppet, som är försänkt, är möjligen en människofigur. Fotsulorna är 20-31 cm långa. Ringfiguren är 46 cm diam. Bågfiguren (möjligen en mantel) är 220 cm stor. De ovala fördjupningarna är 8 x 5 - 14 x 7 cm och 11.5 cm dj. Älvkvarnarna är vanligen 4-9 cm diam och 0,5-1,5 cm djupa. 3 älvkvarnar är ordnade i triangel. Belägen på större häll, delvis svagt sluttande mot N. På hällens Ö - sida ligger en sten 0,55 x 0,4 m och 0,2 m h med 2 älvkvarnar 9-10 cm diam och 2.5 - 3.5 cm dj, belägna på stenens över resp. undersida. Stenen är hämtad ur åkern V om gården, ej långt från gravfältet RAÄ nr 15. 6 - 7 m ÖNÖ om 1 är:
2) Hällristning, 8.1 x 2 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 5 möjligen 6 skeppsfigurer, 27 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Skeppen är 42 - 90 cm l, varav 1är djupt ristat. Den avlånga fördjupningen är 13 x 7 cm dj. Belägen mot N - NV sluttande del av samma häll. 5 m ÖNÖ om nr 2 är:
3) Hällristning i NÖ - sluttning av samma häll och ristningen består av 1 skeppsfigur, djup ristning. Ytterligare 2 skepp ska finnas enligt E. Kjellén.
Hällen rengjord och permanent imålad med röd färg 2002 och 2003 av S-G Broström.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Lång berghäll bakom svinhus, på N - sidan av moränhöjd med berg i dagen. Hagmark.

Omedelbart ÖNÖ om uthusvägg (SSÖ-NNV).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.625259
Longitud: 17.248495
Lämnings-ID: L1941:6785
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 51:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6785