Hällristning L1941:6552, Villberga 55:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6552
Foto av Hällristning L1941:6552
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1,25x0,55 m (ÖSÖ-VNV) med 1-2 skepp och 1 älvkvarn. Skeppen är 18 och 36 cm l, grunt ristade. Älvkvarnsen är 4 cm diam och 0,5 cm dj. I SÖ delen en sprucken och ojämn häll. 4 mVSV om 1: 2) Älvkvarnsförekomst, 3,6x0,3 m (N-S) med 2 älvkvarnaroch 2 avlånga fördjupningar. De avlånga fördjupningarna är 7x4 och 19x6 cm och 1-1,5 cm dj. I låg häll. Hällbunden skogsmark. 780m V om manbyggnaden på Grillby 2:7, 140 m Ö om boningshuset på Grillby 2:6 och 20 m NNV om fastighetsgräns. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg häll i svagt S-sluttande moränbunden mark. Skogsmark.

14 m 370cg om gärdesgård (70-270cg).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.625296
Longitud: 17.233442
Lämnings-ID: L1941:6552
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 55:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6552