Hällristning L1941:6299, Vårfrukyrka 64:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6299
Foto av Hällristning L1941:6299
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 7x1,5 m med 1 skepp 1 ringkors med ben, 1 grupp av 3 koncentriska cirklar och 1 älvkvarn. Skeppet är 55 cm l. Ringkorset är 30 cm diam. Den yttre av de koncentriska cirklarna är 50 cm diam. Älvkvarnarna är 7,5 cm diam och 1,5 cm dj. I häll.Gårdsplan. 25 m SV om manbyggnaden på Jung 8:2. EK 9.11 1938. Endast hällen identifierad. Delvis övermossad. 2) Älvkvarnsförekomst. En älvkvarn, 7,5 cm diam, 1,3 cm dj. Fornlämningarna finns inom 7x1,5 m (NV-SÖ). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Inom gårdsplan. Låg häll på krön av moränplatå, i N kanten av odlad dal. Tomtmark med lövskog.

4 m NÖ m stenmur, 6 m NÖ om mindre väg (NV-SÖ) och 25 m SV om bostadshus, samt 10 m N om hörnet av bod.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.692664
Longitud: 17.047349
Lämnings-ID: L1941:6299
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 64:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6299