Hällristning L1941:6157, Villberga 72:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6157
Foto av Hällristning L1941:6157
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 7,1x4,5 m (NNV-SSÖ) med 2 skepp, 4 yxfigurer, 1oregelbunden fördjupning och ca 60 älvkvarnar. Skeppen är 50 cml, tämligen grunt ristade. Yxfigurerna är 42-53 cm l, grunt ristade. Den oregelbundna fördjupningen är 17x22 cm, helt försänkt, 2cm dj med 4 älvkvarnar i ena kanten. Älvkvarnarna är 3-12 cm diamoch 0,5-2,5 cm dj. 2 par förenade. I svagt välvd toppyta av häll. 4 m NNV-N om 1 är: 2) Hällristning, 5x1 m (ÖNÖ-VSV) med 1 skeppoch 18 älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,5 cm dj. Skeppet är 40 cm l.I ojämn, isrepad topp av samma häll. 2-3 m NV om 1 är: 3) Älvkvarnsförekomst med 2 älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,5 cm dj. 8 cm ifrån varandra. I plan översida av block, 0,9x0,6 m och 1,2 m h, beläget på samma häll. 5-6 m SV om 1 är: 4) Älvkvarnsförekomst med 2älvkvarnar 60 cm ifrån varandra. I plan översida av block, 1,5x1m och 0,5 m h. Betesmark. 830 m VNV om V boningshuset på Grillby7:1, 620 m NNÖ-N om manbyggnaden på Gåde 9:1 (Hagtorp) och 6 m NNV om åkerkant. 20 m 125cg om nr 3 är: 5) Skärvstenshög 8-9 m diam och 0,2-0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,4 mst. Mittblock 1,3 m h, 2 m br och 2 m tj. I provgrop framkom svart, fet jord samt enstaka skärviga stenar 3-15 cm st. Beväxt medtaggbuskar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg berghäll i kuperad, flack höjd (nr 1 och 2) jordfasta stenar(nr 3 och 4). Skogsmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.622892
Longitud: 17.208001
Lämnings-ID: L1941:6157
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 72:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6157