Hällristning L1941:5895, Villberga 67:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:5895
Foto av Hällristning L1941:5895
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1,75x0,75 m (NV-SÖ) med 2-3 skepp, 2-3 fotsuloroch 2 älvkvarnar 5 cm diam och 1 cm dj. Skeppen är 30-75 cm l, grunt ristade. Fotsulorna är 22 cm l. I tämligen ojämn häll. numera övertäckt. 4-5 m N om 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst 0,4x0,2 m 5 älvkvarnar 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. På ojämn häll. 3 m Ö om 2är: 3) Älvkvarnsförekomst, 0,05x0,28 m 2 älvkvarnar 4-5 cm diam oh 0,5-1 cm dj. På en lågt liggande del av obetydlig häll. Tomt. 550 m ÖNÖ om manbyggnaden på Grillby 7:1. 65 m VSV-V om Ö boningshuset på Grillby 9:1, 14 m VSV om uthus och 1-2 m S om gångstig. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränmark. Gårdstomt.

Intill och S om väg (Ö-V).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.622079
Longitud: 17.234015
Lämnings-ID: L1941:5895
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 67:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5895