Hällristning L1941:5826, Villberga 65:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:5826
Foto av Hällristning L1941:5826
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning? 1x0,2 m (NNV-SSÖ) med 1 osäkert skepp, 1,07 m l, grunt ristat. I låg, obetydlig häll. 16 m SÖ om 1 är. 2) Älvkvarnsförekomst, 1,2x0,4 m (NNÖ-SSV) med ca 20 älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,8-1,5 cm dj. I ojämn toppyta av samma häll. 13 m SSÖ om 2är: 3) Älvkvarnsförekomst med 7 älvkvarnar 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm sj. I svagt rundad toppyta av samma häll. Betesmark 645 m ÖNö om manbyggnaden på Grillby 7:1. 90 m NNV om Ö boningshuset påGrillby 9:1 och 20 m VSV om åkerkant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg moränrygg (NV-SÖ) med hällar i dagen i hagmark. F d åkerholme.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.623117
Longitud: 17.234828
Lämnings-ID: L1941:5826
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 65:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5826