Hällristning L1941:5810, Vårfrukyrka 275:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:5810
Foto av Hällristning L1941:5810
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 11x4 m (NV-SÖ) med 6 skepp, 2 djurfigurer, 1 ringfigur samt ca 115 älvkvarnar. Skeppen är 46-75 cm l, 2 skepp djuptristade. Djurfigurerna är 36 cm l, förenade med tömlinje. Ringfiguren är 13-14 cm diam med diagonallinje (?). Sv älvkvarnarna ärflertalet belägna på hällens toppyta. 5 är ovala, 3x7-6x12 cm. Imot NNÖ brant lutande häll. Moränholme i åker. 730 m ÖNÖ-NÖ om Öbostadshuset på Ål 1:2, 35 m NNV om sockengräns, 11 m SV om åkeroch 8 m NV om stensättning.Äöndring Dnr 3588/72

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och kant av liten bergrygg sluttande mot NNÖ på SV sidan avvid dalgång. Åkerholme.

Ca 10 m SSV om åker och 15 m S om elledning.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.706313
Longitud: 17.106931
Lämnings-ID: L1941:5810
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 275:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5810