Hällristning L1941:5778, Vårfrukyrka 44:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:5778
Foto av Hällristning L1941:5778
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 14,5x4 m (NNV-SSÖ) med minst 10 skepp, 8 fotsulor, 1 ring, 1 böjd linje och ca 10 obestämbara, fragmentariska figurer, ca 300 älvkvarnar och ca 5 avlånga fördjupningar. Skeppenär 40-103 cm l, 3 skepp är mycket ristade. Några skepp fragmentariska. Fotsulorna är 9-27 cm l, försänkta, varav 2 med synliga tår. Ringen är 45 cm diam. Den böjda linjen är 89 cm l. De obestämbara figurerna är 10-40 cm st. Älvkvarnarna är 3-21 cm diam och 0,5-9 cm dj. 12 älvkvarnar ordnade i rad. Runt den största finns raka och böjda linjer, vilka förenar densamma med ca 7 andra älvkvarnar till en människoliknande figur. De avlånga fördjupningarna är12x5-20x5 cm och 0,5-1,0 cm dj. I ovansidan av starkt vittrad och frostsprängd häll. Flera djupare figurer och gropar framträderi den isiga ytan! 9 m V om 1:s N del, delvis övermossad 2) Hällristning med 1 skepp, 113 cm l. tämligen djupt ristat. I ovansidanav isrepad hälls N kant. 10 m SSV om nr 1: 3) Hällristning, vövertäckt med 1 obestämbar figur, möjligen skepp, täckt av sprängsten. I mot V sluttande häll. Hällen identifierad. N delen av åkerholme. 320 m NV om manbyggnaden på Tjursåker 2:3, 7 m SV om väg. 4)I åker på ungefär angiven plats har Öbergs, Tjursåker, vid plöjning funnit ett fragment av en älvkvarnsförekomst, i form av en mindre sten med 1 älvkvarn. Unders och fynd: Obegriplig lägesangivelse 1951 "2 m S om åker". Närmaste åker 6-6: Upplands hällr s 65. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV delen av åkerholme i NÖ kanten av odlad dal. Hagmark.

3) 6 m ÖNÖ om åker. 1) 7 m SV om landsväg NV-SÖ.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.69215
Longitud: 17.063752
Lämnings-ID: L1941:5778
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 44:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5778