Runsten DR281, L1988:6585 i Skårby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Autir setti stein þenna eptir Hákon. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,2 m h, 0,6 m br (Ö-V) och 0,4 m tj. I N sidan finns inskriften: "Autir satte denna \ sten efter Håkon". Undersökt och uppmålad av runverket 1977-05-11. Se skiss och runavskrift i inskannat dokument. Runstenen är Skårbystenen 2, DR281 och kan ha stått nära en annan känd runsten, Skårbystenen 1, Gussnavastenen nu placerad på Kulturen i Lund. "
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skårby socken i Ystad kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"År 2016 lutade både mur och runsten kraftigt då trädrötter, stenar och jordmassor tryckte på. Det fanns risk att runstenen kunde skadas. Muren restaurerades under vintern 2016-17 och Länsstyrelsen beslutade att runstenen kunde placeras på ett mer skyddat läge vid kyrkans västra gavel. Dnr 431-10929-2016."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m N om Ö knuten på kyrkans N utbyggnad."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten DR281, L1988:6585 i Skårby:
"År 1690 påträffade man Skårbystenen 2 i skrift första gången: ”Stenar med runska bokstäver finns åtskilliga. Vid norra kyrkogårdslogan stå en i muren med två rader runbokstäver uppå, vilken synes var ditflyttad efter han med bokstäverna vänder sig mot norr”. Sannolikt är runstenen flyttad till kyrkogårdsmuren vid uppförandet av muren. "
Vill du se flera runstenar i Skårby socken eller Ystad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.486533
Longitud: 13.713115
Lämnings-ID: L1988:6585
Riksantikvarieämbetets ID: Skårby 4:1
Sveriges runinskrifter: DR281,
Plats: Skårby 2, skårby kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Troligen Hunnestad-ristaren
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Socken: Skårby
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:6585