Runsten Sm113, L1973:9667 i Vetlanda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Óspakr lét reisa kuml eptir Fôður, stjúpson sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,2 m hög, intill 1,18 m bred (110-310 gon) och 0,24 m tjock. Runorna, som finns på N sidan, är 9-15 cm höga. Imålad med röd färg. Postament av några stenar, 0,2-0,4 m stora. Lutar kraftigt mot S. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Ospak lät resa vården efter Fader, sin styvson.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vetlanda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SV-sluttande moränmark NÖ om sjö. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m ÖSÖ om ägogräns och 18 m NV om V hörnet på bostadshus."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Sm113, L1973:9667 i Vetlanda:
"Runstenen har flyttats flera gånger, men alltid fört "oro" med sig, och därför återförts till den ursprungliga platsen (den nuvarande)."
Vill du se flera runstenar i Vetlanda socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.463562
Longitud: 15.068246
Lämnings-ID: L1973:9667
Riksantikvarieämbetets ID: Vetlanda 19:1
Sveriges runinskrifter: Sm113, (Smålands runinskrifter))
Plats: Tångerda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå gnejsig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Vetlanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:9667