Runsten L1971:9071 i Alseda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,98 m l, 0,64 m br och 0,3-0,38 m tj, av rödlätt, grå hornbländegranit med inslag av svart glimmer. Ristningsytan är slät och är beklädd med klorit. Runristningen har 12 runor. Dessa är 8-13 cm höga. Inskriften läses motsols. Texten tolkas:":....(H)aral(d)...sin (br)oder". I mitten syns nedersta delen av ett flätat kors. Ristningsyta mot NNÖ. Återfynd av tidigare känd, men sedan 1700-talets mitt försvunnen runsten, Sm 87. Runstenen påträffades enligt fastighetsägaren omkring år 2000 i samband med rivning av att ett gammalt utedass, där stenen låg som ingångssten/tröskelsten. Stenen låg med ristningssidan nedåt. Grundstenarna till dasset lades i en dumphög. Då stenarna skulle fraktas bort uppmärksammade fastighetsägaren att en av dem hade ristning, varpå den uppställdes på tomten. De övriga stenarna dumpades 400 m sydväst om fyndplatsen. Fyndet kom till Länsstyrelsens kännedom våren 2003. Besiktning av fyndet utfördes den 7 augusti 2003 av runforskare Helmer Gustavsson, RAÄ samt representanter från Länsstyrelsen och Länsmuseet. Vid besiktningen visade det sig att fragmentet utgjorde ett stycke av den försvunna runstenen Sm 87. I maj 2004 utforskades runstensfragmenten Sm 87 och Sm 88 (RAÄ nr. Alseda 69:1) (den senare i länsmuseets ägo, inv. nr 18.058) av bl.a. Helmer Gustavsson. Det konstaterades att runstensfragmenten har ingått i en och samma runsten. Fragmentet Sm 87 har utgjort nedre delen av runstenen (ristningsytans nedre parti och stenens rot) och Sm 88 med inskrift "...efter..." har ingått i runstenens övre vänstra del. Runstenens sammanlagda ursprungliga längd har beräknats till ca 1,6 m och dess bredd till ca 1,2 m. Ristningsytans höjd har beräknats till ca 1,2 m. Ornamentiken har utgjorts av ett flätat kors, där en smal ring växelvis skär genom de genomskurna korsarmarna. Runstensfragmentet Sm 87 togs in till Jönköpings läns museum oktober 2003 för att ingå i en utställning om runor och runstenar ("Myt Makt Missbruk") och i museets pedagogiska verksamhet. Stenen uppmålades av runforskaren Helmer Gustavsson, RAÄ, på länsmuseet 2004-02-01. I avvaktan på beslut om lämplig placering har runstensfragmentet förvarats på länsmuseet. Efter medgivande från länsstyrelsen restes runstensfragmentet på av länsstyrelsen och Helmer Gustavsson utsedd plats den 21 oktober 2011. Fyndplatsen för runstensfragmentet är belägen ca 25 m SÖ om dess nuvarande läge. (RAÄ dnr. 326-4066-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alseda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gräsmatta. Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Alseda socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.40147
Longitud: 15.318661
Lämnings-ID: L1971:9071
Riksantikvarieämbetets ID: Alseda 396
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Alseda
Riksantikvarieämbetets information: » L1971:9071