Runsten Sm13, L1953:4989 i Uråsa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína Svein ok Hrœming. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,26 m hög, 0,3-0,5 m bred och 0,23 m tjock. Ristningen vetter åt SV och är imålad med rött. Skyltad av Smålands Museum - Riksantikvarieämbetet. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Spak lät göra vården efter sina söner Sven och Röming." Uppmålad 1977. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uråsa socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m NNÖ om väg, intill och SSV om staket."
Vill du se flera runstenar i Uråsa socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.697783
Longitud: 14.887567
Lämnings-ID: L1953:4989
Riksantikvarieämbetets ID: Uråsa 14:1
Sveriges runinskrifter: Sm13, (Smålands runinskrifter))
Plats: Högnalöv
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig rödaktig gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Växjö
Socken: Uråsa
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:4989