Hällristning L1958:2800 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 4x2 meter (NNÖ-SSV), bestående av följande 2 förekomster: Hällristning (A), 1,1x0,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 fotsula, 5 fragment, 5 skålgropar samt en del prickhuggningar. Skeppet är 40 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fotsulan är 25x12 cm och konturhuggen. Fragmenten är 4-14 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på NV_sluttande häll. 2,4 m SSV om hällristning (A) är: Hällristning (B), 1x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 obestämbar figur, 5 fragment och 1 skålgrop. Skeppet är 31 cm l och av enkellinjetyp. Den obestämbara figuren är 15x13 cm. Fragmenten är 5-14 cm l. Skålgropen är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen i NV-sluttande hällsvacka. (Raä dnr: 326-3131-2010) Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst, ca 0,3x0,2 m, bestående av ca 5 skålgropar, 2-3 cm diam och 0,5-1cm dj, samt knackspår efter påbörjade ristningar, vilka dock är mycket svårtolkade. Belägen på V-sluttande berghäll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av mot N utskjutande låg moränbunden bergrygg i lerdal. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.872171
Longitud: 16.448435
Lämnings-ID: L1958:2800
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 377:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2800