Hällristning L1958:1964 i Gamleby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 7x4 m (N-S), bestående av följande 2 förekomster: Hällristning (A), 4,9x2,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 20 skepp, 1 djur, 1 obestämbar figur, 1 uthuggen yta, 11 fragment, 1 ränna och 20 skålgropar. Skeppen är 14-52 cm l, 9 är av dubbellinjetyp varav 2 med spantstreck samt 4 med bemanningsstreck därav 2 även med spantstreck, 5 skepp är av enkellinjetyp varav 2 med bemanningsstreck, 6 skepp har helt uthuggna skrov. Djuret 12 cm l, helt uthugget och tvåbent. Den obestämbara figuren är 30x17 cm och består av en linje med två "klykor". Den uthuggna ytan är 7x2 cm och rektangulär. Fragmenten är 5-29 cm l. Rännan är 12 cm l, böjd och sammanbinder 2 skålgropar. Skålgroparna är 2-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på låg SV-sluttande häll. 1,3 m NÖ om hällristning (A) är: Hällristning (B), 3,5x0,8 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 2 prickhuggna ytor och 5 skålgropar. Skeppen är 15-30 cm l, 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och spant, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck. De prickhuggna ytorna är 51-110 cm l och 20-45 cm br. Skålgroparna är 2-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på låg svagt SV-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3131-2010) Äldre beskrivning: Hällristning, 3,8x3 m (NNV-SSÖ) bestående av 20 skepp och 9 skålgropar. Skeppen är 23-42 cm l, 4 är dock fragmentariska. Samtliga är ytterst grunt prickhuggna och minst 1 är överhugget ett annat. Skålgroparna är 4-7 cm diam och 0,5-2 cm dj, främst samlade i ristningsytans SSÖ del. Endast ca en tredjedel av hällen frilades vid inventeringen, varvid hällen visade sig vara täckt av delvis skärvig sten."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Vill du se flera runstenar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.87413
Longitud: 16.445278
Lämnings-ID: L1958:1964
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 252:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:1964