Hällristning L1957:4275 i Lofta 🇬🇧
Foto av Hällristning L1957:4275 i Lofta
Foto av Hällristning L1957:4275 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,4x1,9 m (SO-NV) bestående av 24 skepp, 8 fragment och 5 skålgropar. Skeppen är 13-86 cm l, 11 av dubbellinjetyp varav sju med bemanningsstreck, 11 av enkellinjetyp varav nio med bemanningsstreck, två är helt uthuggna med bemanningsstreck. Fragmenten är 5-14 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på plant hällkrön. Granskad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3132-2010) Äldre ej kvalitetssäkrad beskrivning: 1) Hällristning 2x2 m bestående av 11 skeppsfigurer, 2 eventuellamänniskofigurer, en våglinje och 2 skålgropar. Skeppsfigurernaav 0,15-0,6 m l och 0,1-0,15 m h. Samtliga skepp har uppböjdastävar och bemanningsstreck. De varierar från 5-28, vanliga11-17. I anslutning till ett av skeppfigurerna finns någralinjer, vilka eventuellt kan tolkas på ett sådant sätt att detdär rör sig om en procession, där en människofigur bär en båt.Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergklack i kal beteshage. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"88 m VNV om korsning väg/dike vid åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.916572
Longitud: 16.48306
Lämnings-ID: L1957:4275
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 157:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a7dc2ff4-a209-4446-83f1-b7b12c799253