Hällristning L1957:4200 i Lofta 🇬🇧
Foto av Hällristning L1957:4200 i Lofta
Foto av Hällristning L1957:4200 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,9x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 1 ränna och 25 skålgropar. Skeppet är 62 cm l och av enkellinjetyp. Rännan är 6 cm l och utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 4-7 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på krön och NÖ-sluttning av hällrygg. Granskad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3132-2010) Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst i fast häll 4x0,3 m (NV-SÖ) fördelade på 2 koncentrationer: 1) Skålgropsförekomst, inom en yta av 0,2x0,2 m, bestående av 6 skålgropar. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. 3,8 m NV om nr 1 är: 2) Skålgropsförekomst på det lilla krönet av bergryggen, bestående av 2 skålgropar. De är 5-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment i åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m ONO om landsväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.943129
Longitud: 16.451435
Lämnings-ID: L1957:4200
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 323:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/79210a0a-1a9a-485c-b268-ac008cb4f4d2