Hällristning L1957:3866 i Lofta 🇬🇧
Foto av Hällristning L1957:3866 i Lofta
Foto av Hällristning L1957:3866 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, ca 5x4,6 m (NÖ-SV), bestående av 2 hällristningsytor. Hällristning (1) är 4,6x1,9 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 skepp, 4 människor, 1 ring, 3 obestämbara figurer, 1 pilbåge, 15 fragment, 1 uthuggen yta, 1 ränna och 10 skålgropar. Skeppen är 36-88 cm l, sex av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och ett av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människorna är 11-18 cm l, en av strecktyp och tre helt uthuggna varav en är bågskytt. Ringen är 7 cm diam och med en skålgrop i mitten. De obestämbara figurerna är 10-22 cm l och 8-10 cm br. Pilbågen är 9 cm l. Fragmenten är 3-20 cm l. Den uthuggna ytan är oval 7x5 cm. Rännan är 8 cm l och utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,5 cm dj. På hällen finns även många prickhuggningar. Belägen i en NNV-sluttande hällsvacka 1,9 m NÖ om hällristning (1) är: Hällristning (2), 1x0,4 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 96 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och spantstreck av zig-zagtyp. Belägen på NNV-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-963-2010) Äldre beskrivning: Hällristning 8x2 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 6 skeppsfigurer, 1 människofigur och 3-4 osystematiska linjer. Skeppsbilderna är 0,35-1 m l, 3 är endast fragmentariskt bevarade."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergbacke."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.919293
Longitud: 16.495816
Lämnings-ID: L1957:3866
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 353:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4ce79537-f19c-4111-b5fa-1167886b863c