Hällristning L1957:3762 i Lofta 🇬🇧
Foto av Hällristning L1957:3762 i Lofta
Foto av Hällristning L1957:3762 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 10x5 m (N-S), bestående av tre förekomster: Hällristning, 4,5x0,9 m (NNO-SSV ) bestående av 3 skepp, 3 fragment och 6 skålgropar. Skeppen är 48-83 cm l, två av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och spantstreck, ett är av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmenten är 14-44 cm l. Skålgroparna är 4-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på NO-sluttning av hällkrön. 3,5 m SSO om den är en hällristning, 0,6x0,1 m (Ö-V) bestående av 4 skålgropar, 3-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på plan hällyta ovanför stup mot S. 1,6 m NO om den är en hällristning, 2,3x1,2 m (NV-SO) bestående av 16 skålgropar 3-6 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på plan hällyta ovanför stup mot SO. Granskade vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3132-2010) Äldre ej kvalitetssäkrad beskrivning: 1) Hällristning, 20x5 m (NV-SÖ) bestående av 2 skeppsfigurer och23 skålgropar. Skeppsfigurerna är 0,85 respektive 0,9 m l och0,2 m h. De har dubbla stävlinjer, varav den övre böjer upp liktett djurhuvud. Skroven har spantlinjer. De har 11bemanningsstreck vardera. De är att märka att det NV skeppet ärdelvis skadat av eld och kan ha haft ytterligarebemanningsstreck. Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5-1cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berg i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Bergimpediment i "Trädgårdsgärdet", 7-8 m NNV om bergets ände i SSÖ."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning L1957:3762 i Lofta 🇬🇧:
"Notera att platsen brukats för majbål."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.915264
Longitud: 16.480879
Lämnings-ID: L1957:3762
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 136:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ee3bb812-2833-49b4-a350-80532905de47