Hällristning L1957:3373 i Lofta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning i fast häll, inom en yta av 3x1 m (NV-SÖ), bestående av två hällristningytor. Hällristning (1) är 1,4x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp och 9 skålgropar. Skeppen är 27-33 cm l, ett av dubbellinjetyp med bemanningsstreck samt ett av enkellinjetyp, fragmentariskt Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägna på plant topparti av sprucken häll. 1,3 m NV om hällristning (1) är hällristning (2), bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på plan hällyta. (RAÄ dnr 326-1061-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västervik kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsbacke."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m N om NV hörn av ladugård."
Vill du se flera runstenar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.930347
Longitud: 16.456017
Lämnings-ID: L1957:3373
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 320:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3373